update : 2017-03-02

喬福廠內機展

喬福廠內機展

喬福機械於台北機械展同時間舉辦場內機展,我們將展示以下機種與各類銑削頭
1). VTC-1000ATC + APC + C軸 搭配西門子 840D -- 3台
2). DMC-3100PH + AC 52 五軸頭 搭配西門子 840D – 1台
3). ST-80CX + B + C + Y 搭配西門子 840D – 1 set.
4). VMC-1600HD + 2 鏈帶式鐵屑排洩器 搭配發那科 Oi-MF – 1台

多角度削頭 TU35+ (45度)
多角度銑削頭 MA25
五軸頭 AC4
加長頭